Tarieven

Prijzen voor alle diensten, inclusief visa.

 1. Laatst bijgewerkt op

Overzicht van alle prijzen vindt u op bovenstaand pdf-document.

Betaal altijd het bedrag zoals vermeld in JMD!

De opgelegde wisselkoers kan wijzigen. Wij raden u aan het bedrag in JMD te verifiëren een paar dagen voor uw aanvraag en het dan te betalen, om een foutieve betaling te vermijden

Hoe betalen? Zie Betalingen


Specifieke informatie over visumleges


De visumleges dekken de administratieve kosten van de behandeling van een visumaanvraag.
 

Visumleges voor een kort verblijf (visum C)

De volgende aanvragers zijn vrijgesteld van visumleges:

 • gezinsleden van burgers van de Unie (inbegrepen deze uit Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en Zwitserse onderdanen, zijnde: de echtgeno(o)t(e), de nakomelingen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en de ten laste komende nakomelingen, de ten laste komende (voor)ouders en (voor)ouders van de echtgeno(o)t(e) van de EU-burger of de Zwitserse onderdaan, in het geval van studerenden: de echtgeno(o)t(e) en de ten laste komende kinderen
 • kinderen jonger dan zes jaar;
 • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is;
 • onderzoekers, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad, die reizen om wetenschappelijk onderzoek te verrichten of om deel te nemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie;
 • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.
   

Volgens het Publicatieblad van de Europese Unie de Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1415 van de Commissie van 14 maart 2024 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 wat de visumleges betreft, worden de legesrechten met ingang van 11.06.2024 verhoogd van 80 EUR naar 90 EUR voor visa voor kort verblijf voor volwassenen en van 40 EUR naar 45 EUR voor visa voor kort verblijf voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Visumleges voor een lang verblijf (visum D)

De kosteloosheid wordt van rechtswege verleend:

 • aan de echtgenoot en de kinderen die de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben van een burger van de Europese Unie;
 • aan enig ander familielid van een burger van de Europese Unie of van zijn echtgenoot, dat te zijnen laste is of bij hem inwoont;
 • aan de onderdanen van Marokko, Israël, Turkije, Japan en San Marino die een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen*;
 • aan de beursstudenten van de Belgische Staat, Belgische besturen in brede zin (bijv. DGD, Samenwerking, Gemeenschappen en Gewesten), internationale instanties (bijv. beursstudenten van een programma van de Europese Unie) en Belgische universiteiten.

* Voor de visumaanvragen met het oog op een gezinshereniging die door de onderdanen van deze landen worden ingediend moet worden betaald, tenzij ze worden ingediend door een in het eerste en tweede streepje bedoelde persoon. 

De visumleges worden niet terugbetaald indien de visumaanvraag geweigerd wordt, indien de aanvrager zijn aanvraag intrekt of niet reist, of indien deze onterecht betaald wordt of een verkeerd bedrag betaald wordt omdat de aanvrager bovenstaande informatie niet grondig leest.

Bij twijfel of vragen stuurt u een duidelijke e-mail (kingston@diplobel.fed.be).