Ambassade van België in Jamaica
Home Tarieven

Tarieven

Prijzenlijst voor verschillende producten/diensten: klik hier 

Betaal altijd het bedrag zoals vermeld in JMD!

De opgelegde wisselkoers kan wijzigen. Wij raden u aan het bedrag in JMD te verifiëren een paar dagen voor uw aanvraag en het dan te betalen, om een foutieve betaling te vermijden

Hoe betalen? Zie Betalingen

 

Specifieke informatie betreffende visumleges

De visumleges dekken de administratieve kosten van de behandeling van een visumaanvraag.

Visumleges voor een kort verblijf (visum C)

Het bedrag is vastgelegd op 40 euro voor de reizigers die tussen zes en twaalf jaar oud zijn, en op 80 euro voor de reizigers die twaalf jaar en ouder zijn. U betaalt het equivalent in JMD, zie de prijzenlijst.

De volgende aanvragers zijn vrijgesteld van visumleges:

  • gezinsleden van burgers van de Unie (inbegrepen deze uit Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en Zwitserse onderdanen, zijnde: de echtgeno(o)t(e), de nakomelingen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en de ten laste komende nakomelingen, de ten laste komende (voor)ouders en (voor)ouders van de echtgeno(o)t(e) van de EU-burger of de Zwitserse onderdaan, in het geval van studerenden: de echtgeno(o)t(e) en de ten laste komende kinderen
  • kinderen jonger dan zes jaar;
  • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is;
  • onderzoekers, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad, die reizen om wetenschappelijk onderzoek te verrichten of om deel te nemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie;
  • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen;

Visumleges voor een lang verblijf (visum D)

Het bedrag wordt op 180 euro vastgelegd. U betaalt het equivalent in JMD, zie de prijzenlijst.

De kosteloosheid wordt van rechtswege verleend :

  • aan de echtgenoot en de kinderen die de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben van een burger van de Europese Unie;
  • aan enig ander familielid van een burger van de Europese Unie of van zijn echtgenoot, dat te zijnen laste is of bij hem inwoont;
  • aan de onderdanen van Marokko, Israël, Turkije, Japan en San Marino die een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen*;
  • aan de beursstudenten van de Belgische Staat, Belgische besturen in brede zin (bijv. DGD, Samenwerking, Gemeenschappen en Gewesten), internationale instanties (bijv. beursstudenten van een programma van de Europese Unie) en Belgische universiteiten.

* Voor de visumaanvragen met het oog op een gezinshereniging die door de onderdanen van deze landen worden ingediend moet worden betaald, tenzij ze worden ingediend door een in het eerste en tweede streepje bedoelde persoon. 

De visumleges worden niet terugbetaald indien de visumaanvraag geweigerd wordt, indien de aanvrager zijn aanvraag intrekt of niet reist, of indien deze onterecht betaald wordt of een verkeerd bedrag betaald wordt omdat de aanvrager bovenstaande informatie niet grondig leest.

Bij twijfel of vragen stuurt u een duidelijke email (kingston@diplobel.fed.be).